Home
Site Map
Mobile
Learning Dutch?
There's Never Been
A Better Time
Pronunciation
Listening
Hear Names
Words
Phrases
Grammar
Search my site: Facebook

Readings from The Bible
and Words of Religion

[a rosary]
rozenkrans click to hear 2 (rosary)

The Lord's Prayer in Dutch (Matthew 6:9-13)

Roman Catholic Ecumenical Protestant English
Onze vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
hear
Onze vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
hear
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
hear
Our Father which art in heaven,
hallowed be thy name.

Uw rijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
hear
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.
hear
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
hear
Thy kingdom come.
Thy will be done
in earth, as it is done in heaven.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
hear
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
hear
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
hear
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive our debtors.

En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.
hear
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
hear
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
hear
And lead us not in temptation,
but deliver us from evil.


Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in de eeuwigheid. Amen.
hear
Want Uwer is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in de eeuwigheid. Amen.
hear
For thine is the kingdom,
and the power,
and the glory,
for ever. Amen.

hear in full hear in full hear in full

Frisian Our Father Read

The Sign of The Cross: Het kruisteken: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, Amen. hear

More Words of Religion (at the bottom of this page.)

[a devotional picture of small children praying at a wayside 
Madonna-with-child]

Hail Mary

Wees gegroet Maria, [Be greeted] Hail Mary,
vol van genade, full of grace,
de Heer is met u; the Lord is with thee;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen, [thou art the blessed one] blessed art thou amongst women,
en gezegend is Jezus, and blessed is Jesus,
de vrucht van uw schoot. the fruit of thy womb.
Heilige Maria, moeder van God, Holy Mary, mother of God,
bid voor ons zondaars, pray for us sinners,
nu en in het uur van onze dood. Amen. now and at the hour of our death. Amen
hear
[a reddish painting of a woman's face, indistinct]

't Staat in de Bijbel click to hear 2 It says so in the Bible

The Parable of The Sower and The Seed (Mark 4:1-9)

De Gelijkenis van de Zaaier
hear - 2

The Parable of The Sower and The Seed
(1.) En wederom begon Hij te leren bij de zee. En een zeer grote schare verzamelde zich bij Hem, zodat hij in een schip ging en daarin nederzat op de zee, en de gehele schare was bij de zee op het land.
hear

And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great mulitiude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
(2.) En hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen en Hij zeide tot hen in zijn onderwijs:
hear

And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine.
(3.) Hoort, Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.
hear

Hearken, behold, there went out a sower to sow:
(4.) En het geschiedde bij het zaaien, dat een deel langs de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op.
hear

And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.

(5.) Een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had.
hear

And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
(6.) Maar toen de zon opging, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het.
hear

But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
(7.) En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht.
hear

And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.
(8.) En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertig-, zestig- en honderdvoud toe.
hear

And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, some sixty, and some an hundred.
(9.) En hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die hore.
hear

And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
hear in full

The Parable of The Talents (Mathew 25:14-30)

De Gelijkenis van De Talenten
hear

The Parable of The Talents
(14.) Het gaat ermee als met een man die naar het buitenland vertrok, zijn knechten riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
hear

[The Kingdom of Heaven] It is as a man traveling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.
(15.) Aan de één gaf hij vijf talenten, de ander twee, en de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid.
hear

And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; [and straightway took his journey.]
(16.) Onmiddelijk ging hij die de vijf talenten ontvangen had er zaken mee doen en hij verdiende er vijf bij.
hear

Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.
(17). Evenzo verdiende hij die de twee talenten had er twee bij.
hear - 2

And likewise, he that had received two, he also gained other two.
(18.) Maar hij die het ene talent ontvangen had groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.
hear

But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.
(19.) Na lange tijd kwam de heer van die knechten terug en hij riep hen ter verantwoording.
hear

After a long time the lord of those servants cometh, and reckoned with them.
(20.) Hij die de vijf talenten ontvangen had trad naar voren en zei: "Heer, vijf talenten heeft U mij gegeven; zie, nog vijf heb ik er bij verdiend.;"
hear

And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.
(21.) ;"Uitstekend,;" sprak zijn meester, ;"Je bent een goede en trouwe dienaar. Omdat je een kleine som geld goed hebt beheerd, zal ik je nu een veel groter bedrag toevertrouwen. Kom en deel in mijn geluk.;"
hear

His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
(22.) Toen kwam de knecht die twee talenten had gekregen. ;"Heer, U heeft mij twee talenten gegeven, en kijk, ik heb er nog twee bij verdiend.;"
hear - 2

He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliverdst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.

(23.) ;"Uitstekend,;" sprak zijn meester, ;"Je bent een goede en trouwe dienaar. Omdat je een kleine som geld goed hebt beheerd, zal ik je nu een veel groter bedrag toevertrouwen. Kom en deel in mijn geluk.;"
hear

His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
(24.) Toen kwam ook de man die maar één talent had gekregen. ;"Heer ik weet dat U streng bent; U maait waar U niet gezaaid heeft en U oogst waar U niet hebt uitgezet.;"
hear

Then he which had received the one talent came and said, Lord, I know that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
(25.) ;"Ik was bang en heb daarom Uw geld in de grond verstopt. Hier heeft U het weer terug.;"
hear

And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.
(26.) ;"Jij slechte en luie dienaar!;" antwoordde zijn heer hem. ;"Je wist dat ik zou maaien waar ik niet gezaaid heb en oogsten waar ik niet heb uitgezet.;"
hear

His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:
(27.) ;"Je had mijn geld naar de wisselaars moeten brengen en dan zou ik het met rente hebben teruggekregen.;"
hear

Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury,
(28.) ;"Neem hem het talent af en geef het aan hem die er tien heeft!;"
hear

Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
(29.) ;"Want iedereen die erbij verdiend heeft krijgt nog meer en heeft het rijk. Maar wie er niets bij verdiend heeft, hem zal het weinige dat hij had ook nog worden afgenomen.;"
hear

For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.
(30.) ;"En wat die onbruikbare dienaar betreft, gooi hem eruit, de duisternis in! Daar zal hij huilen en knarsetanden!;"
hear

And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

In modern Dutch, talent click to hear 2 3 means a 'gift,' a special ability; in classical Greece it was a weight measure

Matthew 22:15-21 'Render Unto Caesar'

The separation of Church and State in the West is in part based on this Bible text. (Also in Mark 12:13-17 and Luke 20:20-26.)
The Taxes to The Emperor De Belasting aan De Keizer click to hear 2
Then the Pharisees went and plotted how they might entangle Him in His talk. Daarop gingen de farizeeën heen, en beraadslaagden, hoe ze hem in zijn eigen woorden zouden verstrikken. click to hear
And they sent him their disciples with the Herodians, saying "Teacher, we know that You are true, and teach the way of God in truth; nor do you care about anyone, for You do not regard the person of men." Ze zonden hun leerlingen met de aanhangers van Herodes op Hem af met de vraag: Meester, we weten dat Gij oprecht zijt, de weg van God naar waarheid leert, en niemand naar de ogen ziet, want Gij kent geen aanzien des persoons. click to hear
;"Tell us, therefore, what do You think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?;" Zeg ons dus: wat dunkt U; is het geoorloofd de keizer belasting te betalen, of niet? click to hear
But Jesus perceived their wickedness, and said, ;"Why do you test me, you hypocrites?;" Jezus kende hun boosheid, en sprak, Huichelaars, wat stelt gij Mij op de proef? click to hear
"Show me the tax money." So they brought him a denarius. Laat mij de cijnspenning zien. Ze hielden hem een tienling voor. click to hear
And he said to them: "Whose image and inscription is this?" Jezus zeide hun: "Wiens beeld en randschrift is dit?" click to hear
They said to him: "Caesar's." And He said to them, "Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's" Ze zeiden: Van de keizer. Hij sprak tot hen: Geeft dan de keizer, wat de keizer toekomt; en geeft aan God, wat God toekomt. click to hear
When they had heard these words, they marveled, and left him and went their way. Toen ze dit hoorden, waren ze verwonderd; ze lieten Hem met rust, en gingen heen. click to hear

Note At the time of the Bible translations, Dutch boosheid and het boze still meant 'evil, wickedness,' while nowadays it means 'anger.'

John 1:1
In 't begin was 't woord click to hear
In 't begin was er 't woord click to hear 2 3
'In the beginning was the word'
'In the beginning there was the word'

Matthew 26:41
De geest is gewillig, maar 't vlees is zwak click to hear 2 3
The spirit is willing, but the flesh is weak

John 8:7
Wie zonder zonden is werpe de eerste steen click to hear
'Let him who is without sin throw the first stone'
Jesus addressing the people who want to stone an adulterous woman - ('werpe' is an old-fashioned imperative)

Proverbs 9:17
Aan de vruchten kent men de boom click to hear 2
'By its fruit the tree is known'

Matthew 5:37 (also in James 5:12) (condemning the swearing of oaths)
Maar Uw woord ja zij ja, neen, neen click to hear 2 3
But let your 'Yes' be 'Yes' and your 'No,' 'No'
(Let what you say be simply 'Yes' or 'No')

wat daar bijkomt is uit den boze click to hear 2
anything more than this comes from evil

Matthew 12:30 and Luke 9:50
Wie niet met Mij is, is tegen Mij click to hear 2 3 4
He that is not with me is against me
Wie niet tegen U is, is met U click to hear 2 3
He that is not against us is for us
A modern Bible translation has this as:
Wie niet tegen ons is, is voor ons click to hear 2 3
Whoever is not against You is for You

Exodus 23:2
Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen click to hear 2 3
['Thou shalt not follow the majority into evil'] Do not follow the majority when they do wrong

Psalm 23: The Lord Is My Shepherd

The Lord Is My Shepherd - Psalm 23 De Heer Is Mijn Herder - Psalm 23 click to hear
1. A Psalm of David Een psalm uit de bundel van David. click to hear
The Lord is my shepherd;
I shall not want.
De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken. click to hear
2. He maketh me lie down in green pastures:
he leadeth me beside the still waters.
Hij brengt mij naar groene weiden,
laat me rusten aan het water. click to hear
3. He restoreth my soul;
he leadeth me in the path of righteousness
for his name's sake.
Hij geeft mij kracht
en leidt me langs veilige paden,
zoals hij beloofd heeft. click to hear 2
4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil,
for Thou art with me;
thy rod and thy staff they comfort me.
Al ga ik door een diepdonker dal,
ik hoef geen gevaar te duchten,
want u, Heer, bent bij me,
uw staf en uw stok beschermen mij. click to hear
5. Thou preparest a table before me
in the presence of mine enemies:
thou anointest my head with oil;
my cup runneth over.
Heer, u nodigt mij uit aan uw tafel,
mijn tegenstanders moeten het aanzien;
u zalft mijn hoofd met balsem,
u vult mijn beker tot de rand. click to hear
6. Surely goodness and mercy shall follow me
all the days of my life;
and I will dwell in the house of the Lord
for ever.
Uw goedheid, uw liefde ervaar ik,
mijn leven lang,
in uw huis mag ik wonen,
tot in lengte van dagen. click to hear
Alternate versions:
4. ... thy rod and thy staff they comfort me. ... Uw staf en stok zijn mijn stut. click to hear
5. Thou preparest a table before me
in the presence of mine enemies:
thou anointest my head with oil;
my cup runneth over.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over. click to hear

Ecclesiastes 12: 3-7

In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, and the doors shall be shut in the streets; when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low; also when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail. Op de dag dat de wachters van het huis beven en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij die uit de vensters zien hun glans verliezen, en de deuren naar de straat gesloten worden; als het geluid van de molen verzwakt, en de stem hoog wordt als die van een vogel, en alle tonen gedempt worden; op de dag dat men ook vreest voor de hoogte, en er verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept, en de kapperbes niet meer helpt. click to hear
Because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets; Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op straat; click to hear
or even the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern; then shall the dust return to the earth as it was. voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp gebroken wordt; voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad bij de put verbroken wordt, en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is. click to hear

Ecclesiastes 12: 8-14

English

Dutch
Protestant
Dutch
Roman Catholic
Vanity of vanities, saith the preacher;
all is vanity

IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker;
alles is ijdelheid!

IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker,
Alles is ijdel!
hear
And moreover, because the preacher was wise
he still taught the people knowledge;
Yea, he gave good heed and sought out,
and set in order many proverbs.

En behalve dat de Prediker wijs geweest is,
heeft hij het volk in kennis onderwezen
en hij overwoog en onderzocht,
hij stelde vele spreuken op.

De Prediker was niet alleen een wijs man voor zichzelf,
Hij leerde ook wijsheid aan zijn volk;
Veel spreuken heeft hij gewikt,
overdacht en gedicht.
hear - take 2
The preacher sought to find out acceptable words
and that which was written was upright, even words of truth.

Prediker zocht welgevallige woorden te vinden,
een oprecht geschrift, betrouwbare woorden.

De Prediker wist puntige gezegden te vinden,
en rake spreuken op schrift te stellen.
hear
The words of the wise are as goads,
and as nails fastened by the masters of assemblies,
which are given from one shepherd.
De woorden der wijzen zijn als prikkelen;
als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan;
gegeven zijn zij door een herder.

Want als prikkels zijn de woorden der wijzen,
Als krammen in de muur, waaraan men alles kan ophangen;
Door één en dezelfde Leidsman zijn zij gegeven!
hear
And further, by these, my son, be admonished:
of making many books there is no end;
and much study is a weariness of the flesh.

En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd;
er is geen eind aan het maken van veel boeken
en veel doorvorsen is afmatting voor het lichaam.

Ten slotte, mijn zoon, wees voorzichtig:
Men kan boeken schrijven zonder eind,
Maar veel studeren vermoeit het vlees.
hear
Let us hear the conclusion of the whole matter:
Fear God, and keep his commandments:
for this is the whole duty of man.

Van al het gehoorde is het slotwoord:
Vrees God en onderhoud zijn geboden,
want dit geld voor alle mensen.

Alles wel overwogen is dit de conclusie:
Vrees God, en onderhoud zijn geboden,
want dit is eerst de hele mens.
hear
For God shall bring every work into judgement,
with every secret thing,
whether it be good, or whether it be evil

Want God zal elke daad doen komen in het gericht
over al het verborgene,
hetzij goed, hetzij kwaad.

Van ieder werk, al is het nog zo verborgen,
Zal God oordelen,
of het goed was, of kwaad!
hear


hear in full
This fragment of Ecclesiastes in Frisian

'Credo' - Profession of Faith

Note:The Dutch and English are the traditional versions, and do not match each other word-for-word.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
I believe in God, the Father almighty,
Schepper van hemel en aarde.
Creator of heaven and earth.
En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer;
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
He was conceived by the power of the Holy Spirit
geboren uit de maagd Maria;
and born of the Virgin Mary.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
He suffered under Pontius Pilate,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
was crucified, died, and was buried.
nedergedaald in de hel;
He descended to the dead.
op de derde dag weer opgestaan van de doden;
On the third day he rose again.
opgevaren ten hemel,
He ascended into heaven,
zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
and is seated at the right hand of the Father.
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
He will come again to judge the living and the dead.
Ik geloof in de Heilige Geest;
I believe in the Holy Spirit,
ik geloof een heilige, algemene, Christelijke kerk,
the holy catholic Church,
de gemeenschap van de heiligen;
the communion of saints,
vergeving van de zonden;
the forgiveness of sins
wederopstanding van het vlees;
the resurrection of the body,
en een eeuwig leven, Amen.
and the life everlasting. Amen.
hear in full (ca 400K)

www.voorleesbijbel.nl The Dutch Audio Bible site. Complete! - Read Dutch online Bibles: www.biblija.net


[a mother-of-pearl crucifix]
kruisbeeld click to hear 2 (crucifix)

More Words of Religion

Het kruisteken: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, Amen. hear - take 2

God
De Heer
De Here *
engel
duivel
hear
(God)
(The Lord)
(The Lord)
(angel)
(devil)

hemel
hel
vagevuur
hear
(heaven)
(hell)
(purgatory)

Jezus
Maria
Jozef
Johannes de Doper
hear
(Jesus)
(Mary)
(Joseph)
(John the Baptist)
De Bijbel
Het Oude Testament
Het Nieuwe Testament
hear
(The Bible)
(The Old Testament)
(The New Testament)

Richteren *
Koningen
Kronieken
Psalmen
hear
(Judges)
(Kings)
(Chronicles)
(Psalms)

Spreuken
Prediker
Hooglied
Klaagliederen
hear
(Proverbs)
(Ecclesiastes)
(The Song of Solomon)
(Lamentations)

'De Here' and 'Richteren' are old-fashioned Dutch

(het) Evangelie
(het) Epistel
(de) Brief
hear
(Gospel)
(Epistle)
(Letter)

Mattheüs click to hear 2
Marcus click to hear
Lucas click to hear
Johannes click to hear
hear
(Matthew)
(Mark)
(Luke)
(John)

Petrus click to hear
Paulus click to hear
Jacobus click to hear 2
Judas
hear
(Peter)
(Paul)
(Jacob/James?)
(Jude)
Romeinen
Corinthiërs
Galaten
Efeziërs
hear
(Romans)
(Corinthians)
(Galatians)
(Ephesians)

Filippenzen
Colossenzen
Thessalonicenzen
Timotheüs
hear
(Philippians)
(Colossians)
(Thessalonians)
(Timothy)

Titus
Filemon
Hebreeën
hear
(Titus)
(Philemon)
(Hebrews)
De Handelingen der Apostelen
De Openbaring van Johannes
hear
(The Acts of The Disciples)
(The Revelation of John)
predikant
"dominee"
priester
bisschop
paus
hear
(minister)
("reverend")
(priest)
(bishop)
(pope)

kerk
altaar
preekstoel
doopvont
hear
(curch)
(altar)
(pulpit)
(baptismal font)

doop
gebed
bidden
preek
mis
dienst
hear
(baptism)
(prayer)
(to pray) more
(sermon)
(mass)
(protestant service)
katholiek
protestant
- hervormd
- gereformeerd
hear
(catholic)
(protestant)
(- Reformed)
(- Dutch Reformed)
kruisbeeld
rozenkrans
wijwater
heiligenbeeld
hear
crucifix
rosary
holy water
saint's statue
[Scripture, the Bible]
De Schrift click to hear

[a holy water bowl with a decoration shape of a cross,
  with Jesus's face, 
'Ecce Homo']
wijwaterbakje click to hear
Ecce Homo: Zie de mens click to hear 2 'Behold the man'

Adriaan Boeyens click to hear 2 (1459-1523) tutor to Charles V, later became pope Adrian VI, the only Dutch pope (so far)
Abraham Kuyper click to hear (1837-1920) protestant reformer, newspaper editor and politician (also written as: Kuijper)
De Gesel Gods click to hear (in old-fashioned possessive form) 'the Whip of God' - from the (disputed) idea that God occasionally sends destructive people (like Attila the Hun) to punish or test humankind
De Blijde Boodschap click to hear ['the happy message'] - Good News, the Gospel

bidden click to hear 'to pray' is a strong verb:

bidden
to pray
- bad
prayed
- gebeden
prayed
click to hear

bidden to pray
ik bid I pray
wij bidden we pray
ik bad I prayed
wij baden we prayed
ik heb gebeden I have prayed
click to hear 2 more

bidden
ik bid
jij bidt
hij bidt
wij bidden
jullie bidden
zij bidden
U bidt
click to hear
(to pray)
(I pray)
(you pray)
(he prays)
(we pray)
(you pray)
(they pray)
(you pray)


ik bad
jij bad
hij bad
wij baden
jullie baden
zij baden
U bad
click to hear

(I prayed)
(you prayed)
(he prayed)
(we prayed)
(you prayed)
(they prayed)
(you prayed)


(singular - informal)


(plural - informal)

(formal, usually singular)
ik heb gebeden click to hear I have prayed
bidden tot God click to hear 2 praying to God, the Lord
bidden om regen click to hear 2 3 praying for rain
(het) gebed click to hear (the) prayer
vroom click to hear 2
vroom - vrome click to hear 2
pious
(de) dienst click to hear protestant service
(de) mis click to hear mass
brood en wijn click to hear bread and wine
(de) hostie click to hear 2 host, holy wafer
(de) preek click to hear 2 sermon
(de) doop click to hear
dopen click to hear 2
baptism
to baptize
(het) sacrament click to hear 2 3 sacrament
(de) peettante click to hear
(de) peetoom click to hear 2
godmother
godfather
(de) biecht click to hear
(de) biechtvader click to hear 2
confession
(father) confessor
(de) godsdienst click to hear 2 religion
(de) kerk click to hear church
(de) parochie click to hear parish
(de) geestelijke click to hear 2 member of the clergy
(de) predikant click to hear minister (religious)
"Dominee" click to hear "Reverend" (address)
(de) ouderling click to hear 2 deacon
(de) priester click to hear priest
(de) kapelaan click to hear chaplain
(de) pastoor click to hear priest, head of parish
(de) bisschop click to hear bishop
(de) aartsbisschop click to hear
(de) kardinaal click to hear 2
archbishop
cardinal
(de) paus click to hear the pope
(de) profeet click to hear 2 prophet
(de) koster click to hear 2 sexton
God click to hear God
Jezus click to hear Jesus
Christus click to hear Christ
Jezus Christus click to hear 2 Jesus Christ
(de) drieëenheid click to hear (the) trinity
(de) duivel click to hear devil
Lucifer click to hear Lucifer - also: match
't leven na de dood click to hear 2 3
the life after death
't hiernamaals click to hear 2 3 the hereafter
't eeuwige leven click to hear 2 3 eternal life
(de) hemel click to hear heaven; sky
hemel en aarde click to hear heaven and earth
(de) hel click to hear hell
(het) vagevuur click to hear purgatory
(het) voorgeborchte click to hear limbo
(de) zonde click to hear 2 sin
(de) zondaar click to hear 2 3 sinner
(de) vergiffenis click to hear 2 absolution
(de) christen click to hear
christenen click to hear
christian
christians
(de) gelovige click to hear 2 3
gelovigen click to hear
believer
believers
ongelovigen click to hear 2 non-believers
ketters click to hear heretics
(de) heiden click to hear
heidenen click to hear 2
heathen
heathens
de tien geboden click to hear 2 the 10 commandments
gij zult niet doden click to hear 2 thou shalt not kill
Het Tiende Gebod click to hear 2 The 10th Commandment
gij zult niet stelen click to hear thou shalit not steal
de barmhartige Samaritaan click to hear 2 the good Samaritan
Ongelovige Thomas click to hear Doubting Thomas
Heb Uw naaste lief als Uzelf click to hear 2 Love your neighbor as yourself
(het) klooster click to hear monastery
(de) abdij click to hear abbey
(de) monnik click to hear 2 monk
(de) non click to hear 2 nun
(de) kluizenaar click to hear 2 3 hermit
(de) bedevaart click to hear 2 3 pilgrimage
(de) pelgrimstocht click to hear 2 pilgrimage
(het) heiligenbeeld click to hear saint's statue
(de) beeldenstorm click to hear iconoclasm
(de) heiligschennis click to hear 2 sacrilege
het laatste oordeel click to hear 2 3 the [last] final judgement
de jongste dag * click to hear 2 the last day
The beeldenstorm was a feature of the early Reformation, when mobs ransacked Roman Catholic churches and destroyed saints' statues.

(de) alomtegenwoordigheid click to hear 2 3 omnipresence, ubiquitous-ness

[Jesus' place of birth in Bethlehem']
waar Jezus geboren is click to hear
A Few Christian Denominations in Holland
katholiek click to hear Roman Catholic
protestant click to hear 2 Protestant
- gereformeerd click to hear somewhat strict protestant
- hervormd click to hear somewhat less strict protestant
- doopsgezind click to hear 2 less radical descendants
of the Anabaptists
The Anabaptists (Wederdopers click to hear) were a radical sect of the early 16th Century. In 1535 they expelled the bishop of Münster click to
  hear 2 (now in Germany) and ruled the town for a while, but were violently suppressed and their leaders executed. The next year they tried to seize power in Amsterdam but failed. After these debâcles the pacifist wing of the movement gained prominence, led by Menno Simons. He told his followers to refrain from ostentatious displays, to be 'the quiet ones in the land.' Menno Simons: De stillen in den lande. click to hear

Holidays

(De) feestdag click to hear ('holiday')
Kerstmis click to hear (the T is often very soft: click to hear) Christmas
Pasen click to hear Easter
Pinksteren click to hear Pentecost, Whitsun (when the Holy Spirit touched the Disciples, seven weeks after Jesus' resurrection.)
In Holland, the second days of the main religious festivals are also holidays, most shops and businesses are closed.
Tweede kerstdag click to hear 2
Tweede paasdag click to hear 2
Tweede pinksterdag click to hear 2.
Oudejaarsavond click to hear 2 [old year's evening] - new year's eve night.
Nieuwjaarsdag click to hear 2 New Year's Day
Oud en Nieuw click to hear 2 ('New Year's Eve and New Year's Day, the New Year Holiday')
Met Oud en Nieuw click to hear ('On New Year's Eve and New Year's Day')
Merry Christmas!
Merry Christmas and
a Happy New Year!
Blessed Christmas!
Happy New Year!
Happy Easter!
Blessed Easter!
Happy Holidays!
Prettige Kerstdagen! click to hear 2
Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar! click to hear 2
Zalig Kerstfeest! click to hear 2 (said by Roman Catholics)
Gelukkig Nieuwjaar! click to hear - >>
Prettige Paasdagen! click to hear
Zalig Pasen! click to hear 2 3 (said by Roman Catholics)
Prettige Feestdagen! click to hear 2
Carnaval click to hear 2 'Carnival' - the festivities just before the 'fasting' of Lent
Aswoensdag click to hear 2 'Ash Wednesday'
De Vasten click to hear 2 3 ['Fasting'] 'Lent' - the 40 days before Easter: moderate consumption
Witte Donderdag click to hear 2 White Thursday, the day of the last supper
Goede Vrijdag click to hear Good Friday, the day Jesus died on the cross
Hemelvaartsdag click to hear 2 Ascension Day, when Jesus went up to heaven, 40 days after Easter

Useful Phrases and Words for travelers and visitors
Everyday Dutch for basic reading and conversation

Dutch Names Pronounced - Dutch Pronunciation - Exercise
English, Dutch and German Words from A Common Root
Hebrew Words in Dutch
Vermeer's World - Rembrandt - Old New York - Sailors and Ships of The 17th Century

brought to you by Marco Schuffelen - email
copyright © 1999-2011 Marco Schuffelen - All rights reserved
Gij zult niet stelen click to hear 'Thou shalt not steal'