Koehp Menu

Limburg dialect with translations in English, (limited) German and Dutch

UNDER CONSTRUCTION

Fragments from 'Der Koehp va Hehle in de Sjlag va Waterloo'

.
German Limburg dialect
(transliteration to Dutch)
Dutch English
Er sprach Englisch oder solch eine fremde Sprache, der kein Mensch versteht. A. Heh sjprook Ingelsj of zoeh ee sooht va Welsj, wat gee minsj versjteeht. Hij sprak Engels of zo'n soort vreemde taal, die geen mens verstaat. He spoke English or some other kind of foreign language, that nobody understands.
Ich sagte der Bamberg: "Daß ist der erste Mahl daß ich mit die Windhunde zu tun kriege, aber sie werden Heute der Koehp kennenlernen, der sie Hehlisch lernen wird." Das Wort ist kaum aus der Mund oder die Engländer werfen sich gegen uns an. B. Ich zaan teghe der Bamberg: "Dat is de iesjte kiehr dat ich mit die winkhong te doe krieg, maar ze zolle huj der Koehp liere kinnen, deh zal hun Hehlisj liere." 't Woaht is koom oet ginne monk, of de Inglender werpe zich teghe os aah. Ik zei tegen Bamberg: "Het is de eerste keer dat ik met die windhonden te doen krijg, maar ze zullen vandaag Koehp leren kennen, die zal hun Heerlens leren." Het woord is nauwelijks m'n mond uit of de Engelsen vallen ons aan. I said to Bamberg: "This is the first time I have to deal with the whippets, but today they'll get to know Koehp, who'll teach them his own language." The word is hardly out of my mouth as the English attack.
Vor dem Haus auf einen Holzernen Bank sitzt ein alt, veschronken Männchen, nach Schatzung weit in der neunziger Jahre. #1 Vuur het huuske op ing hoote bank zit ee aoth versjrummeld menke, noh sjatting wiet in de nuhgentig joar. Voor het huisje, op een houten bank, zit een oud, verschrompeld mannetje, naar schatting ver in de negentig. In front of the house, on a wooden bench, an old, shrunken man is sitting, I guess far in the nineties.
Nachdem Weltershuske, wo wir auch noch einmal einz gewesen waren, sagte ich: "Lassen wir rechts ab schlagen." #2 Agen Welterhuske, woh ver ooch noch ins aa woare gewehs, zaan ich: "Loate ver reks aaf sjlooh." Bij Welterhuske, waar we ook wel eens eerder waren geweest, zei ik: "laten we rechtsaf slaan." At Welterhuske, that we had visited in the past, I said: "Let's take a right turn."
#3 Domit reupt inne zoe hel es heh kos: "Der Koehp va Hehle, der Koehp va Hehle." Een van hen riep zo haryd als hij kon: "Der Koehp va Hehle, der Koehp va Hehle." One of them shouted, as loud as he could: "Der Koehp va Hehle, der Koehp va Hehle."
#4 En vier sjtonge sjus bejeneeh. En we stonden gezellig bij elkaar. And we were standing together (having a nice chat)
#5 Der kehl versjrek zich en sjreit: "Der Kobus von Herle, der Kobus von Herle." De kerel schrikt en schreeuwt: "Der Kobus von Herle, der Kobus von Herle." The guy jumps and shouts: "Der Kobus von Herle, der Kobus von Herle."
Ze sjlibde mich achter de peeht aa, wie inne kapotte roazende honk. Ze sleepten me achter de paarden aan, als een gebroken hondsdolle hond. They dragged me behind the horses, like a broken mad dog.
Da [sind] haben wir [uns] unter ein Baum gelegen wo wir einigerszins beschirmt waren #7 Doew zint ver onger inne boom goh likke woh ver innigzins get besjirmt woare. Toen zijn we onder een boom gaan liggen waar we enigzins beschermd waren. Then we went to lie down under a tree that protected us a little.
#8 Doew koom der Napolejong en hool ing ansjprook. Toen kwam Napoleon naar voren en hield een toespraak. Then, Napoleon came up and gave a speech.
#9 Ich zaan: "De letste motte ooch nog draa." Ik zei: "De laatsten moeten er ook nog aan." I said: "We still got to finish off the last ones."
#10 Ich durchsjtook der inkele kiehre veer, vief tegeliek, dat ich ze bouw neet va de lans kos kriege en der Bamberg sjloog ze mit de kolf van 't gewehr de köp in. Ik doorstak er een paar keer vier of vijf tegelijk, en dan kon ik ze bijna niet van de lans af krijgen, en Bamberg sloeg ze met de kolf van z'n geweer de kop in. Several times I ran the lance through four or five at a time, so I had difficulty getting them off again, and Bamberg bashed their brains in with his rifle butt
#11 Vier nohme 'm op en drooge hum in dat hoes, woh heh zieh testement kos make. We tilden 'm op en droegen hem het huis in, waar hij z'n testament kon opmaken. We picked him up and carried him inside the house, where he could make his will.
#12 Mit der sabel in de hank leep heh te voot vuur os, um, wie der minste soldaat mit aa te valle - en vier sjtormde vuuroeht. Met z'n sabel in de hand liep hij te voet voor ons uit, om als een gewone soldaat mee aan te vallen - en we stormden naar voren. - He [Marshall Ney] led the attack, sable in hand, on foot like a common soldier, and we rushed forward.
#13 Maar doew ging inne sjrei op wie oeht ing inzige kehl of went de eeht woeht opgeriehte en deh bis iggen Hiemel sjalde: "De gard-muur-meneserong-ba (la garde meurt, mais il ne se rend pas.)" * Maar toen klonk er een screeuw als uit één enkele keel, alsof de aarde werd opengereten en die galmde in de hemel: De Garde is bereid te sterven maar geeft zich niet over! But then we shouted as if from a single throat, like the earth was erupting and resounding in the sky: "The Guard may die, but does not surrender." *
#14 Ze hant mich doh weer opgelapt en dreej moand nohderhank kos ich op krukke noh heem sjeeze. Ze hebben me daar weer opgelapt en na drie maanden kon ik op krukken naar huis gaan. There they patched me up again and three months later I was able to get home on crutches.
Notes:
'Welsj' is from the same root as in British 'Wales' and Belgian 'Walloon,' the Germanic word for strangers, other tribes.

Marco Schuffelen - email