(M.J.H. Kessels, ca. 1900) Modern Standard Spelling
Der Koehp va Hehle D'r Koeëb va Heële
Het woar in der moant October van het joar 1888. 't Woar in d'r moand oktober van 't joar 1888.
Reeds houw ich het geboortedurp, het doew zoeh vreedzaam en kalm doch interessant Hehle --- noew ing groete sjtat in wording woh alle kalmte en rust is verdwiehne, ing plaatsj va wirke en sjwoege ee jachtveld noh geld en goot --- verloate en wonde te Tilburg. Reeds houw ich 't geboortedorp --- 't doe zoeë vreedzaam en kalm doch intressant Heële, noe ing groeëte sjtad in wording woa alle kalmte en rust is verdwieëne, ing plaatsj va wirke en sjwoege, ee jachtveld noa geld en good --- verloate en wónde te Tilburg
Durch der in dat joar prechtige nohzoehmer aagelokt, woar ich innige daag doh op vacantie wie me dat neumt. Durch d'r in dat joar prechtige noazoeëmer aagelokt, woar iech innige daag doa op vakansie wie me dat neumt.
Het woar precies vief joar geleje dat ich op ing wandeling der 'Koehp va Hehle' in der Klummenderberg houw aangetroffe en heh mich doew onger angere zieh deelnumme an der tocht met Napoleon in Roesland vertelde, welk verhoal ich destieds in der Hehlische Almanak houw gesjrieve. 't Woar precies vief joar geleje dat ich op ing wandeling d'r Koeëb va Heële in d'r Klummenderberg houw aagetróffe en heë mich doe ónger angere zie deelnumme an d'r toch met Napoleon in Roesland vertèlde, welk verhaol iech destieds in d'r Heëlesje Almanak houw gesjrieëve.
Gee behter tiedverdrief wiehtende, ging ich 's nommedaags miene hoechgesjatte vrunk en oaht vioelliehrmeester der Heehr Fr. Hennen op het Kastiehl Sjtriethage bej Welte ins opzeuke. Gee beëter tiedverdrief wieëtende, ging iech 's nommedaags miene hoeëggesjatte vrunk en aod vioeëlliermeester, d'r heer Fr. Hennen op 't Kastieël Sjtriethage bij Welte ins opzeuke.
Ich makde evvel de wandeling uhver gen Linge, durch Bensrao, langs gen Roehsj, vuurbej de Doohm --- het ins gewehze jagsjlot va Keezer Karel --- um de vrouw Sjtiefs dat heesj de bekende herberg, reks te loate likke en 't oat kirksjke links --- jaomer dat ze 't antiek klummelke mit zieng sjoen herinneringe hant afgebrohke --- um zoeh noh 't kastielke te wandele, woh ich, der ins in Ingeland zoe beruumde Violist, dacht te vinge, op der Welterwejer in het sjutje of bootje, lehzende of componeerende. Ich makde evvel de wandeling uëver gen Linge, durch Bensrao, langs gen Roesj, vuurbij de Doam, 't ins geweëze jachtslot va Kezer Karel, um de vrouw Sjtiefs, dat heesj de bekende herberg, reks te loate ligke en 't aod kirksjke links (joamer dat ze 't antiek klummelke mit zieng sjoen herinneringe hant aafgebroake) um zoeë noa 't kastieëlke te wandele, woa iech d'r ins Ingeland zoe beruumde violist dach te vinge, op d'r Welterweier in 't sjuutje of bootje, leëzende of componerende.
Wie ich de Doohm vuurbej bin um het wirklich idillisj Welte in te tippele, bemerk ich ee ermziehlig en bouwvellig huuske mit sjtruudaak, worin grellig veul loamer. Wie iech de Doam vuurbij bin um 't wirklig idillisj Welte in te tippele, bemerk ich ee ermzieëlig en bouwvellig huuske mit sjtruuëdaak, oa-in grellig vöal loaker.
Vuur het huuske op ing hoote bank zit ee oath versjrummeld menke, noh sjatting wiet in de nuhgentig joar Vuur 't huuske op ing hote bank zit ee aod versjrummeld menke, noa sjatting wied in de nuëgentig joar.
Heh houw noch de kotte boks mit der doevesjlaag aah, ee paar klompe aggen veuth, in blauw hemsmouwe, oppene kop de sjlaopsmutsj mit 't fluske draa dat op 't rechte oer hong en iggen heng inne roehzekranz. Heë houw nog de kótte bóks mit d'r doevesjlaag aa, ee paar klómpe a gen veut, in blauw hemsmouwe, óppene kop der sjlaopmutsj mit 't fluske draa dat op 't rechteroer hong en iggen heng inne roeëzekrans.
Ich woeth durch de antieke versjiening onwillekuhrig getroffe, want ze doog mich ander Koehp van Hehle dinke. Iech woeët durch de antieke versjiening onwillekuërig getroffe, want ze doog miech an d'r Koeëb va Heële dinke.
Zow 't meugelig zieh dat deh noch leèhft en noew hej e Welte wont? Zow 't meuglig zië dat deë nog leëft en noe hei i Welte wónt?
Ich gong kotter naor 'm tow tot vlak bej 'm, zonder dat heh mich gewaar woeht; zoeh verdeept woar heh in het gebed. Ich góng kotter noa 'm tow tot vlak bij 'm, zónger dat heë miech gewaar woeët; zoeë verdeept woar heë in 't gebed.
"Noew noch ee gesetz (tientje) vuur der Napolejong," huurde ich 'm lispele. "Noe nog ee gezèts (tientje) vuur d'r Napolejong," huurde iech 'm lispjele.
Dit goof mich uhvertuging dat 't wirklich der Koehp van Hehle zow zieh. Dit goof miech de uëvertuging dat 't wirklig d'r Koeëb va Heële zow zieë.
Geleuve kos ich 't benoh neet Geleuve kós iech 't benoa neet.
Vuur innige joare noch flink en noew wiej inne oetgebrende kluut of turf deh op het oettree-valle is. Vuur innige joare nog flink en noe wie inne oetgebrende kluut of turf deë óp 't oetreevalle is.
En dat der ins zoe sjterke Koehp van Hehle! En dat d'r ins zoeë sjterke Koeëb va Heële!
Doh zuut me dat hej op eeht alles vergenklich is. Doa zuut me dat hei op eëd alles vergenklig is.
Uitgeverij Jos. Crolla, Valkenburg, ca. 1900 Sjiek Klassiek, Uitgeverij TIC, Maastricht, 2000

More Koehp - Meer van Koehp

'Sjiek Klassiek' has the first pages of Koehp at Wateloo; I a told Ger Prickaerts of Heerlen has published the complete book, with a Dutch translation.
'Sjiek Klassiek' heeft alleen de eerste bladzijden van Koehp in Waterloo; Ger Prickaerts heeft onlangs het complete boek opnieuw uitgegeven, met Nederlandse vertaling (Kuëb va Heële).


email
Last modified: Sat Dec 29 13:40:44 PST 2001